Ola Hjelm mot staten

Av 2020-02-13 juni 24th, 2020 Äganderätt, Pågående fall

År 2010 köpte Ola Hjelm en fastighet för 700 000 kronor i Norrtälje och kommunen gav honom undantag från strandskyddet för att bygga ett hus (s.k. strandskyddsdispens). Men när länsstyrelsen plötsligt bestämde sig för att upphäva strandskyddsdispensen blev fastigheten i praktiken värdelös. Efter en fyra år lång rättsprocess lyckades Ola Hjelm få tillbaka dispensen. Samtidigt visade det sig att det redan från början hade varit fel att låta fastigheten omfattas av strandskydd. Nu har han stämt staten och begärt skadestånd. 

– Jag är i grunden inte emot strandskydd, bara när det absolut inte behövs. Förhoppningen är att mitt fall ska påverka myndigheternas hantering av strandskyddsfrågorna så att ingen annan ska behöva hamna i samma situation som jag gjorde, säger Ola Hjelm.

Fotografen Ola Hjelm köpte en tomt i Norrtälje år 2010 för att bygga ett bostadshus med en ateljé. Kommunen beviljade honom bygglov och strandskyddsdispens. Men länsstyrelsen instämde inte med kommunen om att dispens skulle meddelas och beslutade att upphäva dispensen. Detta utan att ens ha sett tomten och trots att även den tidigare fastighetsägaren hade fått strandskyddsdispens.

För den som besöker tomten är det uppenbart att det inte finns några strandskyddsintressen som skulle påverkas negativt av den ateljébostad som Ola Hjelm planerat att bygga. Tomten ligger i ett bebyggt område 160 meter från en vassbevuxen vik. För att ta sig ned till sjön från tomten är man först tvungen att passera en fem meter bred väg och på andra sidan vägen ligger 130 meter obrukad åkermark. Den sista biten ned till sjön är så igenvuxen av vass att det i princip är omöjligt att ta sig ned till strandlinjen.

– Problemet är den regeltillämpning som under senare år har utvecklats på strandskyddsområdet och som innebär att myndigheterna i vissa fall struntar i att ta hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. Följden blir att fastighetsägare nekas strandskyddsdispens även i fall där det är helt uppenbart att strandskyddet inte skulle påverkas, säger Rikard Samuelsson, jurist på Centrum för rättvisa och ombud för Ola Hjelm.

I stället för att förverkliga sina husplaner tvingades Ola Hjelm föra en drygt fyra år lång rättslig kamp för att få tillbaka den strandskyddsdispens som både han och säljaren av tomten hade fått av kommunen. Först efter att Ola Hjelm ansökt om strandskyddsdispens en andra gång lyckades han få en domstol att besöka hans tomt, som då kunde konstatera att det skulle vara orimligt att inte ge honom dispens. Samtidigt visade det sig att det redan från början hade varit fel att låta tomten omfattas av strandskydd.

Myndigheterna hade alltså i fyra års tid i onödan hindrat Ola Hjelm från att bygga sitt hus och gjort hans tomt värdelös. Med Centrum för rättvisas hjälp har han nu stämt staten i domstol och begärt skadestånd för de skador som det felaktiga strandskyddsbeslutet orsakade, bl.a. advokatkostnader.

– I Ola Hjelms fall har strandskyddsreglerna tillämpats på ett sätt som står i strid med egendomsskyddet i grundlagen. Många människor berörs av strandskyddet och Ola Hjelms fall kan få stor betydelse för hur ansökningar om strandskyddsdispens kommer att handläggas i framtiden, säger Rikard Samuelsson.

Den 3 mars 2020 slog Stockholms tingsrätt fast att den nuvarande tillämpningen av reglerna om strandskyddsdispens, som inte tar hänsyn till behovet av strandskydd i det enskilda fallet, är oförenlig med den grundlagsskyddade äganderätten. Men eftersom det inte ansågs bevisat att det felaktiga beslutet inneburit någon skada för Ola Hjelm får han ingen ersättning.

– Tingsrättens dom är banbrytande eftersom det är första gången som en domstol slår fast att ett beslut om strandskydd är oförenligt med egendomsskyddet i grundlagen. Nu ser vi fram emot att ta fallet vidare för att få frågan om skadestånd prövad i högre instans, säger Rikard Samuelsson.

2011

Norrtälje kommun

Beslut

Beslut Norrtälje kommun 2011-10-11

Norrtälje kommuns beslut om beviljad strandskyddsdispens.

11 oktober, 2011

2012

Länstyrelsen i Stockholms län

Beslut

LST Beslut Länsstyrelsen Stockholm 2012-04-16

Länstyrelsen Stockholms beslutar att upphäva Norrtälje kommuns beslut.

16 april, 2012

Mark- och miljödomstolen, Nacka tingsrätt

Dom

MD Dom Mark- och miljödomstolen2012-10-18

Mark- och miljödomstolens avslår överklagandet.

18 oktober, 2012

2013

Mark- och miljööverdomstolen, Svea hovrätt

Beslut

MÖD Beslut Mark- och miljööverdomstolen 2013-01-23

Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd.

23 januari, 2013

2014

Norrtälje kommun

Beslut

Beslut Norrtälje kommun 2014-01-17

Norrtälje kommuns beslut om nekad strandskyddsdispens.

17 januari, 2014

2016

Mark- och miljödomstolen, Nacka tingsrätt

Dom

MD Dom Mark- och miljödomstolen 2016-06-23

Mark- och miljödomstolen upphäver Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut den
18 augusti 2015 samt Bygg- och miljönämnden i Norrtälje kommuns beslut den 17 januari 2014 och beviljar strandskyddsdispens för uppförande av enbostadshus
och garage på fastigheten Norrtälje Närtuna-Ubby 2:15. Hela fastigheten ska utgöra tomtplats.

23 juni, 2016

2019

Stockholms tingsrätt

Stämningsansökan Ola Hjelm

TR Stämningsansökan Ola Hjelm 2019-03-29

Ola Hjelm stämmer staten på skadestånd för länsstyrelsens felaktiga beslut.

29 mars, 2019

Stockholms tingsrätt

Svaromål Justitiekanslern

TR Svaromål justitiekanslern 2019-05-17

Staten motsätter sig Ola Hjelms yrkande.

17 maj, 2019

Stockholms tingsrätt

Yttrande Ola Hjelm

TR Yttrande Ola Hjelm 2019-06-11

Ola Hjelms yttrande över statens svaromål.

11 juni, 2019

Stockholms tingsrätt

Yttrande Ola Hjelm

TR Yttrande Ola Hjelm 2019-10-01

Ola Hjelms yttrande

1 oktober, 2019

Stockholms tingsrätt

Yttranden Justitiekanslern

TR Yttrande Justitiekanslern 2019-10-16

Statens yttrande

16 oktober, 2019

2020

Stockholms tingsrätt

Dom

TR Dom Stockholms tingsrätt 2020-03-03

Stockholms tingsrätt dömer till statens fördel.

3 mars, 2020

Svea hovrätt

Överklagande Ola Hjelm

HR Överklagande Ola Hjelm 2020-04-08

Ola Hjelms överklagande till Svea hovrätt

8 april, 2020

Svea hovrätt

Prövningstillstånd

HR Prövningstillstånd 2020-04-15

Svea hovrätt ger prövningstillstånd

15 april, 2020

Svea hovrätt

Svarsskrift Justitiekanslern

HR Svarsskrift Justitiekanslern 2020-05-28

Staten motsätter sig att tingsrättens dom ändras.

28 maj, 2020

Svea hovrätt

Yttrande Ola Hjelm

HR Yttrande Ola Hjelm 2020-06-23

Ola Hjelms yttrande över statens svarsskrift.

23 juni, 2020