Anmäl ett ärende till Centrum för rättvisa

Hur går det till?

Centrum för rättvisa granskar missförhållanden hos myndigheter och tar emot tips samt förfrågningar om hjälp från allmänheten. För att Centrum för rättvisa ska kunna engagera sig i ett ärende ska det normalt handla om en rättstvist mellan en enskild och statliga eller kommunala myndigheter. Tvisten ska även kunna sägas påverka den enskildes grundläggande fri- och rättigheter negativt. Det kan även handla om andra missförhållanden hos myndigheter som drabbar enskilda.

Som exempel på fall som Centrum för rättvisa driver kan nämnas fall om statlig eller kommunal diskriminering eller om myndighetsbeslut som berör den enskildes egendom, personliga integritet, näringsfrihet eller rättssäkerhet. Många av de mål som Centrum för rättvisa driver handlar om att för en enskild person begära skadestånd av staten för en rättighetsöverträdelse.

Hur väljer vi fall?

Centrum för rättvisa är inte en myndighet utan en ideell organisation med begränsade resurser. Våra klienter behöver inte heller betala för vårt arbete. Det betyder att vi endast har möjlighet att åta oss att driva ett fåtal fall per år. Vi måste därför göra urval och prioritera, även bland fall som i och för sig faller inom ramen för vår verksamhet.

Centrum för rättvisa driver ärenden där enskildas grundläggande fri- och rättigheter har överträtts av någon statlig eller kommunal myndighet.

Vi prioriterar klienter som inte har råd att tillvarata sin rätt på egen hand och som gäller ärenden där många är drabbade eller påverkas.

Det handlar alltså om att vi prioriterar fall där vi både kan hjälpa den enskilda klienten att få upprättelse men också få fram en vägledande dom som får betydelse för fler enskilda i liknande situationer.

Det är Centrum för rättvisas styrelse som bestämmer vilka fall som vi ska driva.

Vilken typ av fall driver vi inte?

Vi driver inte fall som handlar om rättstvister mellan enskilda, t.ex. vårdnadstvister eller hyrestvister. Normalt sett åtar vi oss inte heller ärenden som gäller olika former av bidrag eller förmåner, felbehandlingar i sjuk- eller tandvården.

Det går inte att betala för att få Centrum för rättvisa att driva ett visst ärende.

Hur anmäler du ett fall?

Du kan anmäla ett missförhållande hos en myndighet eller tipsa om ett ärende – ditt eget eller någon annans – som du tycker vi ska driva. Beskriv kortfattat vad det är som har hänt och vad du vill att vi ska göra. Det är viktigt att du anger dina kontaktuppgifter så att vi kan följa upp ditt ärende.

Du kan kontakta oss på tre sätt:

  1. Skicka din ansökan per e-post till: ansokan@centrumforrattvisa.se.
  2. Skicka din ansökan per vanlig post till Centrum för rättvisa, Box 2215, 103 15 Stockholm. Märk kuvertet med ”Ansökan”. Om du vill kan du ladda ned och fylla i följande formulär.
  3. Skicka in din ansökan online genom att besvara följande frågor.

Vi har tyvärr inte möjlighet att besvara frågor eller ge råd via telefon.

När får du svar?

När du har kontaktat oss om ett ärende så kommer det att granskas av våra jurister. Vi gör då en preliminär bedömning av om vi kan engagera oss i fallet. Vi hör av oss om vi väljer att granska fallet närmare eller om vi behöver kompletterande uppgifter. Om du inte har hört något från oss inom en månad från det att vi tog emot din ansökan så har vi gjort bedömningen att vi inte kan gå vidare med ärendet.

Av resursskäl har vi tyvärr inte möjlighet att motivera enskilda beslut.

Behandling av dina personuppgifter

För att vi ska kunna ta ställning till om vi ska driva ditt fall eller inte behöver vi behandla dina personuppgifter. För det behöver vi ditt samtycke. Genom att ansöka om vår hjälp intygar du att du har läst och samtycker till behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

När du fyller i formuläret är det viktigt att du inte lämnar fler personuppgifter om andra än vad som är nödvändigt. Skriv till exempel hellre ”handläggaren” än den specifika handläggarens namn. Om det inte är absolut nödvändigt för att beskriva ditt fall ber vi dig också att undvika att uppge några känsliga personuppgifter. Känsliga personuppgifter är bl.a. personuppgifter som avslöjar etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening, uppgifter om hälsa eller uppgifter om en persons sexualliv eller sexuella läggning.

Om du har några frågor om hur du ska fylla i formuläret är du välkommen att kontakta oss på ansokan@centrumforrattvisa.se.