Blake Pettersson mot staten

Av 2019-06-11 maj 8th, 2020 Rättssäkerhet

Blake Pettersson berövades felaktigt sitt svenska medborgarskap i strid med grundlagen. Fyra och ett halvt år senare fick han rätt mot myndigheterna, men blev helt utan ersättning. Med Centrum för rättvisa som ombud vände sig Blake till domstol och krävde skadestånd grundat på grundlagen. Högsta domstolen gav honom rätt till slut – Blake Pettersson är den förste att få skadestånd för grundlagskränkning.

Blake Petersson föddes utomlands och fick svenskt medborgarskap för att han hade en svensk pappa. Som barn flyttade han till Sverige och han växte upp här och gick i svensk skola.

16 år senare upphävde en svensk domstol faderskapet. Efter det tog Skatteverket ifrån Blake Pettersson hans svenska medborgarskap eftersom myndigheten menade att förutsättningarna för medborgarskapet aldrig hade funnits. Blake överklagade, men beslutet stod sig i länsrätten och kammarrätten.

Fick rätt i sak
Men till slut slog Regeringsrätten med skärpa fast att Skatteverkets beslut i själva verket stred mot grundlagen. Det är olagligt att beröva någon sitt medborgarskap i ett sådant här fall.

I fyra och ett halvt år fråntogs Blake sitt svenska medborgarskap i strid med en absolut rättighet i grundlagen. En väsentlig del av hans identitet gick därmed förlorad. Han fick inte rösta i riksdagsvalet 2006 och han berövades en rad möjligheter, till exempel att bli polis eller militär som han hade siktet inställt på.

När Blake fråntogs medborgarskapet berövades han också sitt efternamn, Pettersson, som han haft sedan födseln. Han registrerades av Skatteverket som Blake Riley. Under flera år hade Blake problem att få sin post. Och vid kontakt med myndigheter uppstod ofta förvirring på grund av namnbytet.

Blake Pettersson berättade den 20 oktober i Stockholms tingsrätt om hur det kändes när Skatteverket felaktigt tog i från honom medborgarskapet under 4,5 års tid.

– Det kändes som att jag var i Sverige på nåder, sa han.

Äntligen en grundlag för folket
Ändå ansåg inte Justitiekanslern att Skatteverkets miss var så allvarlig att Blake Pettersson hade rätt till skadestånd. Men kan man tänka sig någon allvarligare miss än ett grundlagsbrott?

På senare år har svenska domstolar slagit fast att enskilda har rätt till skadestånd när deras rättigheter enligt Europakonventionen kränks. Människor som drabbas av sådana övertramp kompenseras för det, och myndigheter får en klar signal om att maktmissbruk kostar. Men när det gäller grundlagen hade inte mycket hänt förrän Blake Petterssons fall.

Efter att tingsrätten och hovrätten gått på Justitiekanslerns linje och sagt nej till skadestånd, gav Högsta domstolen till slut Blake Pettersson rätt. Förbudet mot att frånta någon sitt medborgarskap finns i 2 kap. 7 § regeringsformen. Även om bestämmelsen i första hand riktar sig till lagstiftaren och myndigheter, är en överträdelse av sådan vikt att bestämmelsen måste kunna åberopas av den enskilde som grund för skadeståndsskyldighet.

– Domen innebär ett historiskt kliv framåt för fri- och rättighetsutvecklingen i Sverige. Äntligen har vi en grundlag värd namnet, säger Sebastian Scheiman, jurist vid Centrum för rättvisa och ett av ombuden för Blake Pettersson.

Fallet i media

SvD, 2014-04-27, ”Äntligen en grundlag för folket”

Dagens Juridik, 2014-04-23, ”HD: Berövades medborgarskap i strid med grundlagen – får 100 000 av staten”

Metro, 2014-04-23, ”Blake fråntogs medborgarskap – får nu skadestånd” 

Metro, 2014-03-12, ”Var svensk i 17 år – då tog staten hans medborgarskap” 

DN, debatt, 2014-03-11, ”Inför rätt till skadestånd för rättighetskränkningar” 

Barometern, 2009-12-19, ”Knyck inte medborgarskapet”

DN, 2009-12-11, ”Blake fråntogs sitt namn – nu stämmer han staten”

Fallet i domstol 

Högsta domstolens dom 2014-04-23

Överklagande till Högsta domstolen 2012-12-07

Svea hovrätts dom 2012-11-09